Friday, September 3, 2010

“ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൈയിലെ ഒരു കുഞ്ഞു പെൻസിലാണ്”

 അനാഥരുടെയും ആലംബഹീനരുടെയും ‘അമ്മ’യായിരുന്ന മദർ തെരേസയുടെ ജന്മ ശതാബ്ദി ലോകം കൊണ്ടാടുകയാണ്.1910 ൽ ജനിച്ച അൽബേനിയൻ വനിത മദർ തെരേസയായ കഥ വലിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു.അവരുടെതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ വ്യക്തികൾ ലോകചരിത്രത്തിൽ വളരെയൊന്നുമില്ല.നീണ്ട 45 വർഷങ്ങൾ മദർ പ്രവർത്തന നിരതയായിരുന്നു.                                                                   
മദറിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില നിമിഷങ്ങൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഹോമർ പേജ് 1957 ലാണ്  പകർത്തിയത്.ചില ചിത്രങ്ങൾ ആ കാലത്ത് ചില പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നു.ചിലത് ഒന്നിലും വരാത്തതാണ്.                                                                           അനാഥശിശുക്കൾക്കായി മദർ ആരംഭിച്ച നിർമ്മല ശിശുഭവൻ ധാരാളം  കുട്ടികൾക്ക് അഭയകേന്ദ്രമായി.                                                               
                                                                                          മദറിന്റെ ചുമലിലുണ്ടായിരുന്ന ജോലി വളരെ അസാധാരണമായിരുന്നു.അവരുടെ ആശുപത്രിയിലെ രോഗികളിൽ പകുതിയും സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരുന്നു.
                                                                                   ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം മാത്രം കൈമുതലാക്കി മദർ തുടങ്ങുമ്പോൽ അവർ ഒറ്റക്കായിരുന്നു.എന്നാൽ അവരോടൊപ്പം ആയിരങ്ങൾ ചേർന്നു.1963 ൽ ഒരു കാത്തലിക് ബ്രദർ ശാഖ തുടങ്ങും വരെ മദറിന്റെ ‘മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റിയിൽ  സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ  ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.                                         
                                                                                                                                                                                     സിസ്റ്റർമാർ പുലർച്ചെ 4.40  ന് ഉണരുന്നു,പ്രാർഥിക്കുന്നു,പിന്നെ കുറച്ചുപേർ ആലംബഹീനരെത്തേടി തെരുവിലേക്ക്,കുറച്ചുപേർ അനാഥാലയത്തിലെ ജോലികളിലേർപ്പടുന്നു.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           തന്റെ പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ സന്ന്യാസ പ്രവേശനകാലത്ത് Agnes Gongxha Bojaxhiu,തെരേസ എന്ന നാമം സ്വീകരിച്ചു,‘ചെറിയ പാത’ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവെച്ച പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സന്യാസിനിയുടെ സ്മരണയിൽ.ദൈവത്തിനായി ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവം ചെയ്യുക എന്നതാണാ ആശയം.
                                                                                                                                                                                                                                                       1957 ൽ ഈ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുന്ന കാലത്ത് മദർ കൽക്കത്ത നഗരത്തിൽ വളരെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളു                                                                                                                                          .                                                                                           നിർമ്മല ശിശുഭവൻ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല,അനാഥരായ ഗർഭിണികൾക്കും,അമ്മമാർക്കും സ്വാഗതമരുളുന്നു.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    മദറിന്റെ പ്രസ്ഥാനം നേർവഴിയിലൂടെ മാത്രം പണം ശേഖരിച്ചു.അവർ ഒരിക്കലും ധനത്തിനായി വലിയ പദ്ധതികൽ ആവിഷ്കരിച്ചില്ല.പണത്തെക്കുറിച്ച് മദറിന് ഒരിക്കലും ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.                                                                                                                                          ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുക,എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവയിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ശക്തി കിടക്കുന്നത്’                                                                                                                                                                                                                           

    മദർ തെരേസയുടെ മൊഴിമുത്തുകൾ                                                                                                                    Abortion
The greatest destroyer of peace is abortion because if a mother can kill her own child, what is left for me to kill you and you to kill me? There is nothing between. 


Actions
It is not the magnitude of our actions but the amount of love that is put into them that matters.


Love begins at home, and it is not how much we do... but how much love we put in that action. 


Difficult
I think I'm more difficult than critical. 


Drop
We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean would be less because of that missing drop. 


Faith
Be faithful in small things because it is in them that your strength lies. 


Faithfulness
I do not pray for success, I ask for faithfulness. 


Forgotten
Being unwanted, unloved, uncared for, forgotten by everybody, I think that is a much greater hunger, a much greater poverty than the person who has nothing to eat. 


God's Trust
I know God will not give me anything I can't handle. I just wish that He didn't trust me so much. 


Hunger
The hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread. 

There is more hunger in the world for love and appreciation in this world than for bread. 


Jesus
Each one of them is Jesus in disguise. 

Jesus said love one another. He didn't say love the whole world.  

Many people mistake our work for our vocation. Our vocation is the love of Jesus. 


Joy
Joy is a net of love by which you can catch souls. 


Judging
If you judge people, you have no time to love them. 


Just One
If you can't feed a hundred people, then feed just one. 


Kind Words
Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. 


Kingdom of God
Let us more and more insist on raising funds of love, of kindness, of understanding, of peace. Money will come if we seek first the Kingdom of God - the rest will be given. 


Kingly Act
It is a kingly act to assist the fallen. 


Loneliness
Loneliness and the feeling of being unwanted is the most terrible poverty. 

Loneliness is the most terrible poverty. 


Love
Do not think that love, in order to be genuine, has to be extraordinary. What we need is to love without getting tired. 

Good works are links that form a chain of love.  

I am not sure exactly what heaven will be like, but I don't know that when we die and it comes time for God to judge us, he will NOT ask, How many good things have you done in your life?, rather he will ask, How much LOVE did you put into what you did?  

I try to give to the poor people for love what the rich could get for money. No, I wouldn't touch a leper for a thousand pounds; yet I willingly cure him for the love of God.  

If we want a love message to be heard, it has got to be sent out. To keep a lamp burning, we have to keep putting oil in it.  

Intense love does not measure, it just gives. 

Love begins by taking care of the closest ones - the ones at home. 

Love is a fruit in season at all times, and within reach of every hand. 

Spread love everywhere you go: first of all in your own house. Give love to your children, to your wife or husband, to a next door neighbor... Let no one ever come to you without leaving better and happier. Be the living expression of God's kindness; kindness in your face, kindness in your eyes, kindness in your smile, kindness in your warm greeting.

The success of love is in the loving - it is not in the result of loving. Of course it is natural in love to want the best for the other person, but whether it turns out that way or not does not determine the value of what we have done. 


Miracle
The miracle is not that we do this work, but that we are happy to do it. 


Money
Let us not be satisfied with just giving money. Money is not enough, money can be got, but they need your hearts to love them. So, spread your love everywhere you go. 


Moving
It is impossible to walk rapidly and be unhappy. 


Neighbor
I want you to be concerned about your next door neighbor. Do you know your next door neighbor? 


Nobody
One of the greatest diseases is to be nobody to anybody. 


Paradox
I have found the paradox, that if you love until it hurts, there can be no more hurt, only more love. 


Peace
If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other. 


Pencil
We are all pencils in the hand of God. 

I am a little pencil in the hand of a writing God who is sending a love letter to the world. 


Person to Person
Do not wait for leaders; do it alone, person to person. 


Poverty
It is a poverty to decide that a child must die so that you may live as you wish.  

Our life of poverty is as necessary as the work itself. Only in heaven will we see how much we owe to the poor for helping us to love God better because of them.  

We think sometimes that poverty is only being hungry, naked and homeless. The poverty of being unwanted, unloved and uncared for is the greatest poverty. We must start in our own homes to remedy this kind of poverty. 


Prayer
You say a prayer in your religion, and I will say a prayer as I know it. Together we will say this prayer, and it will be something beautiful to God.

Sweetest Lord, make me appreciative of the dignity of my high vocation, and its many responsibilities. Never permit me to disgrace it by giving way to coldness, unkindness, or impatience. 


Religion
A Christian should try to be a good Christian, a Muslim should try to be a good Muslim, a Hindu should try to be a good Hindu.


Rushing
Everybody today seems to be in such a terrible rush, anxious for greater developments and greater riches and so on, so that children have very little time for their parents. Parents have very little time for each other, and in the home begins the disruption of peace of the world. 


Silence
We need to find God, and he cannot be found in noise and restlessness. God is the friend of silence. See how nature - trees, flowers, grass- grows in silence; see the stars, the moon and the sun, how they move in silence... We need silence to be able to touch souls. 


Small Things
We are all pencils in the hand of God. 


Smile
Everytime you smile at someone, it is an action of love, a gift to that person, a beautiful thing.

Smiling is our first act of love. 

Peace begins with a smile.  

Let us always meet each other with a smile, for the smile is the beginning of love. 

We shall never know all the good that a simple smile can do. 


Talk
There should be less talk; a preaching point is not a meeting point. What do you do then? Take a broom and clean someone's house. That says enough. 


Things
There are no great things, only small things with great love. Happy are those. 


Touch
Let us touch the dying, the poor, the lonely and the unwanted according to the graces we have received and let us not be ashamed or slow to do the humble work. 


Unloved
It is easy to love the people far away. It is not always easy to love those close to us. It is easier to give a cup of rice to relieve hunger than to relieve the loneliness and pain of someone unloved in our own home. Bring love into your home for this is where our love for each other must start. 


Unwanted
The biggest disease today is not leprosy or tuberculosis, but rather the feeling of being unwanted. 


Waste
There must be a reason why some people can afford to live well. They must have worked for it. I only feel angry when I see waste. When I see people throwing away things that we could use. 


We
We, the unwilling, led by the unknowing, are doing the impossible for the ungrateful. We have done so much, for so long, with so little, we are now qualified to do anything with nothing. 


Words
Words which do not give the light of Christ increase the darkness. 


Work
There is always the danger that we may just do the work for the sake of the work. This is where the respect and the love and the devotion come in - that we do it to God, to Christ, and that's why we try to do it as beautifully as possible.